Stadgar

Distriktets stadgar regleras av riksorganisationens stadgar. Distrikten kan dessutom välja att anta tillägg till dessa stadgar men det har vi inte har gjort i Upplandsslättens scoutdistrikt.

Kapitel 8 i riksorganisationens stadgar reglerar distrikt.